Dataskyddsbeskrivning

Den här dataskyddsbeskrivningen berättar hur Fokusal Ab samlar in och hanterar personuppgifter på psykologmottagningen i Livsstilskällan.

Registrets namn: 

Fokusal Ab:s klientregister

Registerförare: 

Fokusal Ab, FO-nummer: 3242521-4

Registeransvarig: 

Psykolog Alexandra Lindholm, 0406634505, alexandra.lindholm@fokusal.fi

Syftet med inhämtningen av personuppgifter:

Personuppgifter samlas in för att en patientjournal ska kunna upprättas i enlighet med social- och hälsovårdslagen. Vid gruppverksamhet samlas personuppgifter in för att möjliggöra anmälning och kontakt. Endast vid gruppverksamhet som innefattar någon form av vård upprättas en klientjournal. Vid köp i webbshopen begärs kontaktuppgifter för att möjliggöra köpet.

Innehåll i registret:

Då en vårdkontakt etableras (individuellt eller i grupp) fyller klienterna själva i en personuppgiftsblankett med namn, personbeteckning och kontaktuppgifter (e-post, telefon och postadress). Därtill skrivs en journal över samtliga besök, samt en sammanfattning då klientkontakten avslutas. Eventuella frågeformulär, testprotokoll och övriga dokument sparas också i registret.

Förvaring av personuppgifter:

Personuppgifterna förvaras dels i pappersform i klientens fysiska journal, dels i ett manuellt elektroniskt dokument. Alla personuppgifter är inlåsta.

Enligt lag sparas klientjournalen i 12 år efter avslutad kontakt. Psykologutlåtanden och sammanfattningar sparas i 12 år efter patientens död eller, om dödstidpunkten är okänd, 120 år efter patientens födelse.

Klientens rättigheter:

Klienten har rätt att begära en kopia av klientjournalen och att begära rättelse av klientuppgifterna. Klienten har inte rätt att begära radering av uppgifter som enligt lag bör sparas.

Mottagare av personuppgifter:

Personuppgifter lämnas inte ut till andra än klienten själv.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES:

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.